ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Проекти: ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 „УЧИМ И ПРЕПОДАВАМЕ ЗАЕДНО“

- планирано, мотивирано и подкрепено партньорско сътрудничество между учениците в V-ти- VІІ-ми клас, учителите и родителите в иновативно и технологично урочно планиране, учене и оценяване на резултатите

 

1.Осмисляне и усъвършенстване на „Планирането на ученето с разбиране“ като ефективен и прогресивен метод, който превръща децата в ангажирани участници и творци в образователния процес.

2.Използване възможностите на модерни технологични средства, инструменти и оборудване,които правят ученето забавно,интересно,резултатно и мотивиращо за децата, родителите и самите учители.

  Въвеждането на иновациите е процес, в който те се допълват.Обхващат ученици и учители, а в частност и родителите на децата. Философията на тази практика е в съвместното учене, преподаване и развиване уникалните възможности и творчески потенциал, в практическата насоченост и експериментиране и съчетаване новите технологии и ценностите на традиционното образование.

 

Планирането и дизайна на този вид учене ще отвори нови ,модерни възможности пред учителите, като им даде възможност самите те да бъдат творци,да се забавляват,да си сътрудничат и да се развиват заедно с децата, а творят и да се чувстват лидери на едно уникално учене,което има за основна цел да открива и подкрепя талантите и идеите,много повече от да информира, проверява и контролира знанието. Предложената иновация има добра основа, защото учителите се стремят да отговорят на изискванията на технологичното време и променените нужди и поведение на учене на децата,търсят тяхното сътрудничество, овластяват ги и работят с доверие,емпатия,ангажирано и творчески, като разработват съвременни методи, използват разнообразни технологични средства и създават нова среда за учене и личностно израстване.

 

 

 

 

 

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina