ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Класни ръководители

чл. 25. /1/ В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.
            /2/ Класният ръководител се задължава:
1.                 Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
2.                 Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
3.                 Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
4.                 Да запознае учениците от паралелката и техните родители с училищният учебен план , настоящият правилник и приемното време на преподавателите в паралелката;
5.                 Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
6.                 Да организира и провежда родителски срещи. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците , включително с участие на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;
7.                 Периодично да организира индивидуални срещи с ученици от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
8.                 Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
9.                 Осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
10.             Осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят с учениците от паралелката;
11.             Да изготви и съгласува с директора на училището план за работа с класа за съответната учебна година;
12.             Да информира медицинското лице, ръководството на училището за здравното и социалното състояние на учениците от класа, както и за допуснатите от тях нарушения;
13.             Да информира по установения ред родителите за допуснатите отсъствия /извинени, неизвинени/, нарушения и проблеми с учениците, както и за наложените им наказания;
14.             Прави писмено мотивирано предложение до директора или до Педагогическия съвет за наказание на ученика по чл. 63, ал.1 след като писмено е уведомил родителя и дирекция „Социално подпомагане” за извършеното нарушение;
15.             Да следи за реда и опазването на материалната база в класа. При повреди направени от учениците в класа съдейства за възстановяване на щетите от нарушителя или от целия клас;
16.             Да води правилно и в определените срокове и съхранява задължителната учебна документация за класа – дневник, главна класна книга, книга за подлежащи, ученически книжки и т. н.;
17.             Да предоставя на ученика срещу личен подпис, ученическата книжка и ученическата карта в началото на учебната година;
18.             Да изготвя характеристика в края на всяка учебна година за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват, както положителните така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се изготвя в два екземпляра и се предоставя на родителя срещу подпис;
19.             Да изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика при завършването му на основно образование, която е неразделна част от свидетелството за основно образование;
20.             Да изготвя характеристика на ученика в случаите на преместване в друго училище;
21.             Да предоставя своевременно исканите от ръководството статистически сведения и справки за класа;
22.             Прави мотивирано писмено предложение пред Педагогическия съвет и директора на училището за награждаване на ученици от класа за постиженията им в образователно-възпитателния процес, национални и общински конкурси, състезания и олимпиади;
23.        Организира извънкласната дейност на класа;
 

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina