ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Общи положения

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗПОРЕДБИ

 
чл. 1. Настоящият правилник се разработва и прилага съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
чл. 2. Правилникът за дейността на училището има за цел да осигури: условия за правилна организация на работата в училището; укрепване на учебната и трудовата дисциплина; пълно и рационално използване на работното време; подобряване на резултатите от учебно-възпитателната работа.
чл. 3. Правилникът е задължителен за директора, помощник-директорите, учителите, учениците, служителите и работниците в ОУ „Светлина”
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОВП
 
Раздел А
 
 чл. 4. /1/Училище “Светлина” – с.Тополица е общинско и основно                                   /2/ Училището се финансира от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост. В него могат да се обучават и ученици от други общини.
чл. 5. /1/ Училището има:
официален адрес:        село Тополица, община Айтос, област Бургас
                                        
символи:                         знаме, емблема, училищна униформа / за всички ученици от І – VІІ клас/,     собствен кръгъл печат
/2/ Училището има право да :
1.                 притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с   него;
2.                 предоставя собственото си имущество под наем, ако това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и ако са спазени санитарно-хигиенните изисквания;
3.      се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;
4.      определя вътрешната си организация;
5.      избира начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове;
6.      определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
7.      издава документ за завършен клас, степен на образование– основно ;
8.                 сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина без да нарушава държавните интереси;
9.      патентова и продава продукти от своята дейност.
 
/3/ Училището носи отговорност за:
1.                 изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността им;
2.                 създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
3.                 законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;
4.                 извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес;
 
/4/ Като юридическо лице училището се представлява от директор чиито права и задължения се уреждат с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
 
чл. 6. Училището е образователно – възпитателна институция в системата на народната просвета, която осигурява завършването на основно образование.
чл. 7. /1/ Основното образование се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален
             /2/ Началния етап е от І до ІV клас включително
             /3/ Прогимназиалния етап е от V до VІІІ клас включително
чл. 8. /1/ В І-ви клас постъпват деца на 7 години навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І-ви клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
             /2/ Децата постъпват в І-ви клас на училището по молба на родителите или настойниците  им и представено удостоверение за завършена подготвителна група и акт за раждане.
             /3/ Училището се избира от родителите или настойниците. Директорът със заповед урежда реда, по който се приемат учениците в І клас.
             
чл. 9. /1/ В училището се обучават интегрирано деца със специални образователни потребности  след насочването им от Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН
              /2/ Със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател – учител в паралелката и членове: педагогически съветниик, ресурсен учител, учител специален педагог, учители. В работата на екипа участват родителите или настойниците.
              /3/ Екипът по ал. 2 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката на развитие на децата със СОП и изработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на училището.
чл. 10. /1/  Учениците от І до ІV клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година.
            /2/  Учениците от V до VІІІ клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок.
           /3/ Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището след подадена молба от родителите на ученика, в която се посочват причините за преместването и училището в което ученика ще продължи обучението си.
            /4/  След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.
чл. 11. /1/ На учениците, завършили първи клас, училището издава удостоверение за завършен първи клас.
             /2/ Завършването на втори и трети клас се удостоверява с ученическа книжка.
            /3/ На учениците, завършили четвърти клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
            /4/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили ІV клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание за начален етап на основна образователна степен по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен ІV клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
 
чл. 12. /1/ Учениците завършили начален етап на основно образование продължават в V-ти клас.
                /2/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили ІV клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание по обективни причини продължават обучението си в пети клас.
чл. 13. /1/ Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.
             /2/ На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VІ,VІІ или от VІІІ клас в спортни училища, от VІІ или VІІІ клас в професионални училища и гимназии; на ученици със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми; удостоверение се издава и по желание на ученика.
чл. 14.  /1/На учениците завършили VІІІ клас, училището издава свидетелство за основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.
                    /2/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили VІІІ клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание за основно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен VІІІ клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
чл. 15. /1/ Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование се издава от директора на училището.
             /2/ Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.
             /3/  Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
             /4/ Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.
                                         
 

 

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina