ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Форми на обучение

 
 
                                     ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 
чл. 16.  Училището организира дневна форма на обучение. Училището може да организира и индивидуална и самостоятелна форма на обучение.
чл. 17.   В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми – то се организира за отделен ученик.
чл. 18. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8 и 16,30 часа в учебните дни.
чл. 19. /1/ Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.
             /2/ Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1.                 ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни.
2.                 за даровити ученици както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
 /3/ в случаите по ал.2 т.1. училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 часа седмично.
 /4/ знанията и уменията на учениците по ал.2 т.1 се оценяват с текущи проверки, а на учениците по ал.2. т.2. – чрез изпити.
 /5/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
чл. 20. /1/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
             /2/ Самостоятелната форма на обучение се организира за:
1.                 ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст.
2.      лица, навършили 16-годишна възраст
  /3/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се провеждат със заповед на директора на училището.
чл. 21. /1/ Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището.
             /2/ Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:
1.                 от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение;
2.                 за промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.
чл. 22. Завършването на клас и степен на образование се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.
                                   

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina