ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Организиране на учебния ден

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:
 • влизането и излизането на ученици от сградата за учебни занятия става през централния южен вход след представяне на ученическа книжка или ученическа карта на охраната на училището;
• дежурните учители идват в училище 15 минути преди започване на учебните занятия и отговарят за реда в училището, културата на поведение на учениците по коридорите, не допускат движение извън класните стаи след биене на първия звънец;
• главният дежурен организира работата на екипите, като разпределя задълженията им и ги контролира;
• дежурният екип проверява състоянието на учебните стаи, дава информация на учениците за отсъстващи учители, отбелязва в специална тетрадка нарушенията или препоръките;
• учениците влизат в учебната стая след биене на първия звънец, подготвят се за час, а дежурните ученици в клас почистват черната дъска, подготвят уреди, карти и други, проветряват стаята и я предават в чист вид след приключване на часа;
• учениците поддържат чистотата на своето работно място, озеленяването на класните стаи, училището и двора, в края на учебната година под ръководството на класния ръководител се извършва козметичен ремонт на стаята и мебелите в нея;
• за реда, тишината, хигиената и недопущане на външни лица на коридорите по време на час отговаря обслужващия персонал на съответния етаж и охраната;
• при замърсяване или увреждане на коридора по време на междучасие дежурните учители за деня носят административна и финансова отговорност, а за замърсяване и щети в класните стаи - всички учители, които са разпределени да работят в тях; тези задължения се вписват и в заповед на директора с посочени стаи, дни и имената на учителите съобразно учебната програма.
• учениците посещават училище спретнато облечени. В часовете по физическо възпитание и спорт се влиза само със спортен екип и гуменки, предназначени само за часовете по физическо възпитание;
• пресичането на улиците става изключително внимателно, при спазване правилата за улично движение; • влизането в кабинетите по информатика става само в присъствие на преподавател;
• при замърсяване на училището с хартии, отпадъци, слънчоглед и др., ученикът почиства замърсеното;
• при съзнателно увреждане на имущество и МТБ ученикът възстановява щетите;
• учениците поддържат чистота на своето работно място, озеленяването на класните стаи, училището и двора, а дежурните ученици в клас почистват бялата дъска, подготвят уреди, карти и др., проверяват стаята и я предават в чист вид след приключването на часовете. 

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina