ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Учебно време

 

                                                         УЧЕБНО ВРЕМЕ
чл. 26. /1/ Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
             /2/ През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна или великденска и лятна ваканция. Учениците в първи клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.
             /3/ Продължителността на ваканциите с изключение на лятната както и дните за отдих на учениците от първи клас и други неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
                /4/ Учебни дни могат да се определят за неучебни и обратно само със заповед на министъра или на кмета на общината.
чл. 27. /1/ Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.
            /2/ Учебните занятия са с продължителност:
І-ви клас        - 31 учебни седмици
ІІ – ІV клас   - 32 учебни седмици
V – VІІІ клас            - 34 учебни седмици
            /3/ Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
            /4/ Продължителността на учебната седмица е 5 дни.
чл. 28. /1/ Броят на  учебните  часове  - задължителна подготовка, за една учебна седмица не може да бъде повече от:
            - 22 учебни часа        - в І и ІІ клас
            - 25 учебни часа        - в ІІІ и ІV клас
            - 30 учебни часа       - в V – VІІІ клас
            /2/ Часът на класа и допълнителният час по „Физкултура и спорт” се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.
   чл. 29. /1/ Организацията на учебния ден в:
- начален етап и прогимназиален етап е целодневна ;
            /2/ Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на Наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.
чл. 30. /1/ Продължителността на учебния час е:
            - 35 минути   - І – ІІ клас
            - 40 минути   - ІІІ – VІІІ клас
            /2/ Почивките между учебните часове са с продължителност не по- малко от 10 и не повече от 20 минути /голямо междучасие/.
            /3/ Учениците от І клас се обучават само предобед.
 

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina