ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Учители

 
УЧИТЕЛИ  И ВЪЗПИТАТЕЛИ
чл. 49. /1/ Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда
                /2/ Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.
чл. 50. /1/Учителските длъжности се заемат от лица с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” или професионален бакалавър
             /2/ Длъжността „възпитател” се заема от лица с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
              /3/ Директорът на училището в рамките на делегираният бюджет, в съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.
            чл. 51. Длъжностите по чл. 50 не могат да се заемат от лица, които:
1.                 са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
2.      са лишени от право да упражняват професията си;
3.                 страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
            чл. 52. /1/ Родителската общност, административните служители в училище, учениците изразяват почит и уважение към учителите.
                        /2/ Родителската общност оказва помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна, възпитателна и образователна дейност.
                       /3/ Учители постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.
            чл. 53. Учителят има право :
                         1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес като активно използва интерактивни форми, методи на преподаване, възможностите на ИКТ;
2. да участва в класирането на проекти на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.
                          3. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;
                         4. да дава мнение и да прави предложение за развитие на училището;
 5. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището или от РИО на МОМН;
 6. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
7. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
чл. 54. Учителят има следните задължения:
1.                 да изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
2.                 да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
3.      да участва задължително в заседанията на Педагогическия съвет и изпълнява неговите решенията , както и препоръките на контролните органи осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
4.                 да опазва живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;
5.                 да участва един ден седмично / по график / в системата за дежурство на училището и носи отговорност за реда, дисциплината и опазването на материалната база в определения му район;
6.      да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
7.                 да идва в училище не по-късно от 10 минути преди първия учебен час;
8.                 да влиза в съответното учебно помещение не по-късно от една минута след “биенето на втория звънец”;
9.                 да проверява, оценява системно и обективно знанията на ученика , спазва изготвените и одобрени от директора графици за контролни и класни работи и нанася своевременно оценките в ученическите книжки:
-        оценките от текущи изпитвания се нанасят в деня на изпитването;
-        оценките от контролните и класните работи се нанасят до една седмица след провеждането им;
10. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите , потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решение. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време;
11. да работи по годишен тематичен план заверен от директора. При необходимост и целесъобразност преструктурира учебното съдържание. Направените промени се отразяват в годишния тематичен план и се заверяват от директора;
12. след приключване на учебните занятия за деня да вписва методическите единици в материалната книга;
13. да дава консултации по определения от ръководството график;
14. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
15. да следи за опазването на училищното имущество и хигиената в часовете си. Да съдейства на класните ръководители за откриване на учениците, нанесли щети;
16. при последен час за деня провежда с учениците „петминутка” по БДП и  напуска последен учебния кабинет.
17.             след последният учебен час, учителите от начален етап изпращат превеждат учениците през кръстовището.
18.  да не предоставя дневници на ученици по какъвто и да е повод;
19. да не прави промени в седмичното разписание ;
20. да не слива часовете без разрешение на ръководството. При необходимост осигурява безшумното излизане на учениците от класната стая;
21. да не ползва мобилен телефон по време на час
22.   да не пуши в учебното заведение и пред ученици;
23. да се явява на работа в нетрезво състояние в училището или извън него – при провеждане на мероприятия и дейности в които участват деца или ученици;
24. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
            25. да се явява на работа с облекло и във вид които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави:
за мъже - дълъг панталон, риза, сако, пуловер, обувки; бадж със снимка и длъжността;
за жени – пола или рокля /минимална дължина до коляното/, дълъг панталон, сако, блуза, пуловер; дискретен грим и бижута; обувки; бадж със снимка и длъжността;
чл. 55. /1/ Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.
             /2/ Учителят няма право да:
1. да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;
2. извършва образователни услуги на учениците за подготовка за различни видове изпити, ако участва при изготвянето на темите или задачите, както и при оценяването;
чл. 56. /1/ Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
            /2/ Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите образователни изисквания.
            /3/ Училището не разрешава родителска намеса в пряката учебна работа.

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina