ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Правилник: Задължения на ръководството

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
чл. 74. Орган за управление на училището е директора.
чл. 75. /1/ Директорът като орган за управление на училището:
1.      организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2.      спазва и прилага държавните образователни изисквания;
3.      осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
4.                 представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
5.                 съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане  с бюджетните средства;
6.                 сключва и прекратява трудови договори с помощник директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в училището по реда на КТ;
7.                 обявява свободните места в бюрата по труда и в РИО на МОМН в тридневен срок от овакантяването им;
8.                 награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП, ППЗНП и с този правилник;
9.                 организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;
10.             подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището;
11.             съдейства на компетентните органи за установяване на нарушение по чл.47 и чл.48 от ЗНП;
12.             контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училище.
14.             Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати
/2/ Директорът на училището е председател на ПдС и осигурява изпълнение на решението му.
/3/ Административните актове на директора на училището могат да се отменят от РИО на МОН.
чл. 76. /1/ Длъжността “директор” на училището се заема въз основа на конкурс при условията и реда, определени в КТ и чл.37 от ЗНП.
           /2/ При отсъствие на директора за срок по-голям от 30 календарни дни началникът на ИО на МОН сключва договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.
           /3/ При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.
чл. 77. Помощник директорът подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.
чл. 78. /1/ Педагогическия съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка учебна година;
            2. приема правилника за дейността на училището;
1.      приема училищния учебен план;
2.      избира формите на обучение;
3.      обсъжда и взема решение по резултатите от обучението;
4.                 определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;
5.      приема учебни планове за индивидуална форма на обучение
6.                 прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “ преместване в друго училище до края на учебната година”;
7.                 определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;
8.                 утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от училището;
9.                 утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родителите на учениците от училището;
чл. 79. /1/ Педагогическия съвет включва в състава си помощник директора, учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.
           /2/ В състава на ПдС се включва и медицинското лице, което обслужва училището и председателя на УС на настоятелство „Светлина”.
чл. 80. /1/ Педагогическия съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.
           /2/ Решенията се примат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.
           /3/ Решенията на ПдС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство, 2/3 от гласовете на присъстващите, или от началника на ИО на МОМН.
           /4/ За всяко заседание на ПдС се води протокол.
документация.

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina