ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Проекти

 

За нас | АА Тони Груп

 

 

 

 

 

2010 г. - " Моето училище в интернет - прозорец към Европа" -  Център за развитие на човешките ресурси включване на училищния уебсайт в специален англоезичен каталог, който ще бъде разпространен във всички европейски страни и ще е своеобразна реклама на БЪЛГАРСКОТО образование. Участието в този каталог ще е предпоставка за установяване на контакти с училища от цяла Европа и за включване в редица международни проекти, финансирани от Европейската комисия по линия на програма „Коменски” и на дейност eTwinning.

2009 г. - "125 добри дела" - вътрешно училищен проект посветен на 125 годишнина от основането на училището

2009 г. - "Точка на пречупване" - ЦОИДУЕМ; Програма 3 - 33.6 - 2009г. - Създаване на предпоставки зе успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства 

2009 г. - "Да успеем заедно" - ЦОИДУЕМ; Протрама 1-33.6-2009 - Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и  учениците от етническите малцинства

2009 г. - "Да превърнем живота си в приказка" -  ЦОИДУЕМ; Програма 3- 33.5-2009 - Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

2009 г. - Проект за ритуализация - "  Юбилейни лъчи" - 125 год. от основаването на училището

2008 г. - Вътрешно училищен проект "Подай ръка" - приобщаване на децата от ромски произход и преодоляване на образователните трудности

2008 г. - Проект за ритуализация -"Традиции за бъдещето" - допълване на училищната униформа

2008 г. - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:„Да направим училището привлекателно за младите хора” - Проект "Нека мечтите ни стигнат слънцето" - подобряване достъпа до образование

2007 г. – „Бащино огнище” -проект за извънкласни дейности

2007 г. - Проект за ритуализация – „Светлина в душите” - въвеждане на училищна униформа / пролетно-лятна и есенно-зимна ежедневна и официална униформа/

2006 г. – Проект „Етнопалитра” към фондация „Партньори- България” и USAID

2002 г. – 2008 г. – Училищното настоятелство участва в разработването и реализирането на ежегодните спортни проекти на училището.

2002 г. – Междуетническо общуване и толерантност – проект за изграждане на битов кът на етносите като материална база за провеждане на някои от часовете по изобр. изкуство, домашен бит и техника, български език и литература, майчин език, музика – финансираща организация КСП - България

2002 г. – “Децата също имат права” – обучителен лагер – семинар с участието на деца от 4 етнически групи- финансираща организация КСП - България

2001г. – “В света на компютрите” - оборудване на компютърна зала- финансираща организация КСП- България

2000 г. – “Заедно за нашите деца” – изграждане на отоплителна инсталация в сградата на училището - финансираща организация КСП –България

2000 г. – Цялостен ремонт на покрива и вътрешно боядисване – финансираща организация КСП-България

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina